Bayaran / Fi Strata

BIL KETERANGAN BAYARAN JUMLAH BAYARAN RUJUKAN
1 Permohonan Semakan Daftar Strata Carian Rasmi RM 20.00 / petak Carian dibawah Seksyen 384 KTN
2 Permohonan Pecah Bahagi Bangunan, Bangunan dan Tanah, atau Tanah Carian Persendirian RM 30.00 / Petak Seksyen 9 Akta Hakmilik Strata 1985
3 Permohonan Kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk mengklasifikasikan mana-mana jenis bangunan sebagai bangunan kos rendah RM 50.00 / skim Seksyen 9B Akta Hakmilik Strata 1985
4 Permohonan Sijil Formula Unit Syer Permohonan Pertama RM 500.00 Seksyen 10 Akta Hakmilik Strata 1985
Permohonan Pindaan RM 1,000.00
5 Deposit permohonan Blok Sementara RM500.00 / petak min 10,000.00 Subseksyen 10 Akta Hakmilik Strata 1985
6 Pendaftaran dan Pengeluaran hakmilik strata RM 50.00 / petak Seksyen 16 Akta Hakmilik Strata 1985
7 Permohonan Perakuan Penubuhan Perbadanan Pengurusan RM 50.00 / sijil Seksyen 17 Akta Hakmilik Strata 1985
8 Permohonan Perakuan Penubuhan Perbaanan Pengurusan Subsisidiari RM 50.00 / sijil Seksyen 17A Akta Hakmilik Strata 1985
9 Permohonan untuk pengeluaran hakmilik strata berasingan berkenaan hakmilik strata sementara RM30.00 / petak min RM 500. 00 Seksyen 20B Akta Hakmilik Strata 1985
10 Permohonan untuk memecah petak RM 1,000.00 / permohonan Seksyen 28 Akta Hakmilik Strata 1985
11 Permohonan untuk menyatukan petak-petak RM 1,000.00 / permohonan Seksyen28 Akta Hakmilik Strata 1985
12 Pemberitahuan Cadangan Penamatan Pecah Bahagi Bangunan yang Dipecah Bahagi RM 30.00 / skim Seksyen 57 Akta Hakmilik Strata 1985
13 Bayaran Penyediaan untuk Pindaan Pelan RM 50.00 bagi tiap-tiap permohonan Bil.3 Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan
14 Cetakan Semula pelan PA(B) kerana terdapat pembetulan RM 50.00 bagi tiap-tiap permohonan Bil.3 Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Bil 3/2006
15 Permohonan Penggantian Semula Sijil Bangunan Kos Rendah RM100.00 / sijil Seksyen 10(B) Akta Hakmilik Strata 1985
16 Permohonan Penggantian Semula Sijil Perbadanan Pengurusan RM100.00 / sijil Seksyen 39(2A) Akta Hakmilik Strata 1985
17 Pembetulan di bawah Seksyen 380 Kanun Tanah Negara RM100.00 / Permohonan pembetulan Seksyen 380 Kanun Tanah Negara
Show Buttons
Hide Buttons
PlusMinusReload