Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Soalan 1:
Apakah permohonan yang dimaksudkan untuk tujuan Pembangunan Tanah?

Jawapan:

 • Permohonan Penyerahan Balik dab Pemberimilikan Semula Tanah
  • Permohonan Serentak Pecah Sempadan dan Ubah Syarat Tanah
  • Permohonan Ubah Syarat, Pecah Sempadan dan Ubah Syarat Tanah
  • Permohonan Penyatuan Tanah
  • Memproses permohonan penukaran jenis penggunaan tanah dari pertanian kepada industri
  • Memproses permohonan pecah sempadan/bahagian, pemberian milik tanah dan penyerahan 
  semula untuk tujuan membangunkan tanah di atas tanah mili

Soalan 2:
Siapakah yang boleh memohon untuk tujuan Pembangunan Tanah?

Jawapan:

 • Tuan tanah (Pemilik Berdaftar)
 • Pemegang Amanah Atau mana-mana orang yang diberi kuasa atau kebenaran oleh tuan tanah.

Soalan 3:
Apakah perbezaan pecah sempadan dengan pecah bahagian?

Jawapan:

 • Pecah sempadan – tanah yang dipegang dibawah hakmilik tetap atau sementara sambungan dari hakmilik tetap dipecah kepada 2 atau 
  lebih bahagian seupaya tiap-tiap satunya dipegang dibawah hakmilik yang berasingan oleh tuanpunya yang sama atau tuan-tuan punya bersama yang sama.
 • Pecah bahagian – tanah yang dipegang dibawah hakmilik tetap atau dibawah hakmilik sementara sambungan dari hakmilik tetap yang dipegang oleh 2 orang 
  atau lebih sebagai tuanpunya bersama adalah dipecah bahagiankn supaya tertakluk pada tiap-tiap seorang daripada mereka itu 
  dibawah satu hakmilik yang berasingan.

Soalan 4:
Bolehkah permohonan untuk pecah bahagian dikemukakan sekiranya tidak mendapat persetujuan kesemua tuan tanah?

Jawapan

 

 • Boleh, permohonan boleh dikemukakan oleh mana-mana tuan tanah namun satu pemberitahuan akan dikeluarkan dan disampaikan kepada kesemua tuan tanah berdaftar untuk memaklumkan tentang permohonan tersebut. Sekiranya terdapat bantahan, ianya perlulah dikemukakan dalam masa yang telah ditetapkan dan satu sesi siasatan / pendengaran ke atas bantahan tersebut akan diadakan oleh Pentadbir Tanah Klang.

Soalan 5:
Berapakah keluasan minimum yang boleh dipecahbahagi?

Jawapan

 • Minimum keluasan yang boleh dipecahbahagi bagi tanah kategori pertanian ialah 0.25 ekar dan perlu mendapat kelulusan daripada Pihak Berkuasa Negeri.

Soalan 6:
Bolehkah Permohonan di bawah Selsyen 204D Serahbalik dan Bermilik Semula memohon tanah bersempadan dengan tanah kerajaan?

Boleh sepertimana diperuntukan dalam Seksyen 204E Kanun Tanah Negara 1965.

Soalan 7:
Apakah jenis pembangunan yang memerlukan Kebenaran Merancang?

Jawapan:

Kesemua pembangunan yang melibatkan kerja penukaran kegunaan tanah atau bangunan, pemecahan sempadan atau penyatuan tanah adalah  memerlukan Kebenaran Merancang untuk memudahkan urusan permohonan.

Soalan 8:
Bolehkah Pelan Kebenaran Merancang yang telah tamat tempoh boleh mengemukakan permohonan pembangunan tanah?

Jawapan:

Tidak Boleh. Pemohon perlu mengemukakan permohonan baru atau rayuan lanjut tempoh KM kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) berkaitan.

Soalan 9:
Bagaimanakah kaedah permohonan meminda syarat nyata tanah pertanian kepada pertanian kurang daripada  4 hektar
?

Jawapan:

Permohonan boleh dikemukakan terus ke Pejabat Daerah Tanah berkaitan dengan melengkapkan maklumat permohonan diperlukan.

Soalan 10:
Bolehkah tuan tanah menggunakan tanah pertanian selain tujuan pertanian seperti restoran, gerai buah-buahan, menara telekomunikasi dan lain-lain aktiviti bersifat komersil?

Jawapan:

Boleh dengan mengemukakan permohonan di Pejabat Daerah Tanah. Pemohon akan dikenakan kadar cukai tanah baharu.

Sekiranya tiada permohonan dibuat dan aktiviti selain kegunaan pertanian telah dibuat di atas tanah  tuan tanah akan dikenakan tindakan penguatkuasaan oleh Pihak Berkuasa Negeri.

 

Soalan 11 :
Apakah takrifan pecah bahagian tanah?

Jawapan :

Tanah yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Pendaftar atau Pejabat Tanah oleh dua atau lebih orang sebagai tuan punya bersama dipecah bahagikan supaya terletak hak kepada tiap-tiap daripada mereka, di bawah hakmilik berasingan, satu umpukan tanah berkadar luas yang sehampir mungkin dengan bahagian yang belum dipecahkan keseluruhannya (Seksyen 140(1)(b); atau

bahawa tanah yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Pendaftar atau Pejabat Tanah oleh lebih daripada dua orang sebagai tuan punya bersama dipecah dibahagikan supaya terletakhak:-

 • kepada dua atau lebih orang untuk terus menjadi tuan punya bersama di atas satu hakmilik berasingan;
 • kepada tiap-tiap tuan empunya bersama yang selebihnya, hakmilik berasingan (seksyen 140(1)(b).
 • apabila hakmilik-hakmilik sementara didaftarkan untuk tiap-tiap umpukan, hakmilik yang sedia ada akan terbatal.

 

Soalan 12 :
Apakah kawalan ke atas pecah bahagian tanah?

Jawapan :

Tuan punya bersama tanah yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Pendaftar atau Pejabat Tanah boleh memecah bahagikan tanah yang dipegang oleh mereka hanya apabila syarat-syarat  tertentu yang dikenakan oleh KTN dipenuhi. Syarat-syarat ini ialah khususnya untuk memastikan supaya pecah bahagian itu dapat dilakukan dengan teratur dan dapat mengelakkan kemungkinan berbangkit permasalahan berikut dengannya.

 

Soalan 13 :
Apakah syarat-syarat kelulusan pecah bahagian yang terlibat?

Jawapan :

 • Persetujuan tuan punya bersama tanah yang hendak dipecah bahagian - seksyen 141(1)(a);
 • Luas kawasan yang diletakhakkan kepad asetap tuan punya bersama / tuan punya yang selebihnya - seksyen 141(1)(b);
 • Sekatan kepentingan - seksyen 136(1)(a), yang terpakai menurut peruntukan seksyen 141(1)(c);
 • Peruntukan keperluan dan mana-mana undang-undang bertulis yang lain - seksyen 136(1)(b), yang terpakai menurut peruntukan 141(1)(c);
 • Kelulusan pihak berkuasa perancang - seksyen 136(1)(c)(i) dan (ii), yang terpakai menurut peruntukan seksyen 141(1)(c);
 • Persetujuan badan/pihak berkuasa tertentu - seksyen 136(c)(iii) yang terpakai menurut peruntukan seksyen 141(1)(c);
 • Butiran bayaran hasil tanah - seksyen 136(1)(c)(i) dan (ii), yang terpakai menurut peruntukan seksyen 141(1)(c);
 • Persetujuan setiap orang/badan yang mempunyai kepentingan tertentu ke atas tanah  - seksyen 136(1)(f), yang terpakai menurut seksyen 141(1)(c);
 • Luas minimum bagi setiap umpukan pecahan pecah bahagian mengikut kegunaan - seksyen 136(1)(f), yang terpakai menurut seksyen  141(1)(c);
 • Bentuk umpukan-umpukan pecah bahagian - seksyen 136(1)(g), yang terpakai menurut peruntukan seksyen 141(1)(c); dan
 • Laluan keluar masuk untuk umpukan-umpukan pecah bahagian - seksyen 136(1)(h) yang terpakai menurut peruntukan seksyen 141(1)(c).

Soalan 14 :
Bolehkah tanah yang kurang daripada 1 ekar dengan syarat nyata pertanian dipecah bahagi?

Jawapan :

Boleh, berdasarkan pindaan KTN Seksyen 143(A).

 

Soalan 15 :
Di manakah permohonan bagi memecah bahagian boleh dimajukan?

Jawapan :

Semua permohonan boleh dipohon melalui Pejabat Tanah dan Daerah dimana tanah itu terletak.

Soalan 1: Salam tuan, bagaimanakah cara untuk membuat aduan mengenai pencerobohan Tanah Kerajaan/ Pengeluaran Bahan Batuan atau Mineral secara tidak sah?

Jawapan:

Pihak Tuan boleh menghubungi Unit Kuatkuasa PTG melalui surat, telefon atau emel. Sila nyatakan aduan Tuan, lokasi yang spesifik dan nombor telefon untuk dihubungi. Aduan juga boleh dibuat kepada Unit Penguatkuasaan, Pejabat Tanah Daerah di daerah Tuan.

Soalan 2: Bagaimanakah cara untuk mengetahui kerja-kerja pengeluaran bahan-batuan atau mineral di sesuatu lokasi adalah mendapat kebenaran Pihak Berkuasa Negeri (PBN)?

Jawapan:

Lokasi kelulusan pengeluaran bahan batuan dan mineral diwajibkan meletakkan papan tanda yang memaparkan nama syarikat / individu, no. permit / kelulusan, tempoh dan lain-lain. Sekiranya tiada papan tanda, pihak tuan bolehlah menyemak status lokasi dengan Unit Penguatkuasaan, Pejabat Tanah Daerah atau membuat aduan rasmi di Pejabat Tanah Daerah.

Soalan 3: Adakah menjadi satu kesalahan sekiranya saya mengusahakan Tanah Kerajaan yang sedang saya pohon tetapi masih tiada keputusan / kelulusan?

Jawapan:

Tanah yang sedang dipohon tetapi masih tiada keputusan / kelulusan adalah masih berstatus Tanah Kerajaan. Adalah menjadi satu kesalahan bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara 1965 dan jika disabitkan boleh dijatuhi hukuman denda tidak melebihi RM500,000.00 atau dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi satu tahun.

Soalan 4: Apakah kesalahan-kesalahan biasa yang termaktub dalam Kanun Tanah Negara 1965 dan Enakmen Mineral 2001 serta hukumannya?

Jawapan:

Antara kesalahan-kesalahan biasa yang termaktub dalam Kanun Tanah Negara 1965 dan Enakmen Mineral 2001 serta hukumannya adalah seperti berikut:

Kesalahan Kanun Tanah Negara 1965

Bil

Kesalahan KTN 1965

Seksyen

Hukuman

1.

Pendudukan secara tidak sah, dll, Tanah Kerajaan, tanah Rizab atau tanah perlombongan.

425 KTN

Denda tidak melebihi RM500,000.00 atau penjara tidak melebihi lima (5) tahun

2.

Pencabutan atau pemindahan bahan batuan secara tidak sah.

426 KTN

Denda tidak melebihi RM500,000.00 atau penjara tidak melebihi lima (5) tahun atau kedua-duanya.

3.

Tanggungan untuk pelucuthakan kerana pelanggaran syarat.

127 – 129 KTN

Mengikut seksyen berkenaan.

Kesalahan Enakmen Mineral 2001

Bil

Kesalahan EM 2001

Seksyen

Hukuman

1.

Mineral yang diperolehi secara menyalahi undang-undang.

153 EM

Denda tidak melebihi RM50,000.00 atau penjara tidak melebihi tiga (3) tahun atau kedua-duanya.

2.

Penalti kerana memfosik tanpa lesen.

154 EM

Denda tidak melebihi RM5,000.00 atau penjara tidak melebihi enam (6) bulan atau kedua-duanya.

3.

Penjualan mineral yang diperolehi di bawah lesen memfosik secara menyalahi undang-undang.

155 EM

Denda tidak melebihi RM10,000.00 atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.

4.

Penalti kerana mendulang tanpa lesen.

156 EM

Denda tidak melebihi RM10,000.00 atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.

5.

Penalti kerana menjalankan penjelajahan tanpa lesen.

157 EM

Denda tidak melebihi RM50,000.00 atau penjara tidak melebihi tiga (3) tahun atau kedua-duanya.

6.

Penalti kerana melombong tanpa lesen atau pajakan.

158 EM

Denda tidak melebihi RM500,000.00 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya

 

Soalan 1 : Perlukah bahagian penyaksian disempurnakan sekiranya cop mohor diturunkan?

Jawapan : Ruangan penyaksian tidak perlu dilengkapkan sekiranya terdapat cop mohor syarikat pada borang suratcara.

 

Soalan 2 : Bolehkan perubahan dibuat pada borang suratcara?

Jawapan : Perubahan boleh dibuat pada borang suratcara dengan syarat semua perubahan perlu ditandatangan ringkas (initial).

 

Soalan 3 : Bagi warganegara asing, perlukah mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada Jawantankuasa Pelaburan Asing (FIC)?

Jawapan : Tidak, kebenarab daripada FIC tidak diperlukan.

 

Soalan 4 : Bagi Tanah Rizab melayu, bolehkah penyaksian dibuat oleh peguambela atau peguamcara?

Jawapan : Penyaksian bagi hakmilik rizab melayu hanya boleh disempurnakan oleh Pentadbir Tanah sahaja (Peranggan 3, Jadual ke 5 KTN)

 

Soalan 5 : Bolehkah PTG menerima perserahan yang tidak lengkap?

Jawapan : Tidak boleh, PTG hanya menerima perserahan yang lengkap sahaja mengikut senarai semak yang berkaitan.

 

 

Soalan 6 : Siapakah yang boleh atau layak untuk membuat permohonan memotong kaveat?

Jawapan : Hanya pemilik atau pihak berkepentingan yang berdaftar sahaja yang boleh membuat permohonan.

 

Soalan 7 : Bagaimanakah cara permohonan pemotongan kaveat dibuat?

Jawapan : Permohonan pemotongan kaveat boleh dipohon kepada Pentadbir Tanah melalui Seksyen 326 KTN (Borang 19H) atau melalui Perintah Mahkamah berdasarkan Seksyen 327 KTN.

 

Soalan 8 : Bolehkah urusniaga dilaksanakan sekiranya cukai tanah bagi tahun semasa belum dijelaskan?

Jawapan : Cukai tanah bagi tahun semasa perlu dijelaskan sebelum urusniaga boleh dilaksanakan (Seksyen 301A KTN).

 

Soalan 9 : Bolehkah segala urusan di Unit Pendaftaran dibayar dengan menggunakan cek?

Jawapan : Ya, bayaran boleh dibuat dengan menggunakn cek, bank deraf, wang pos dan wang tunai.

 

Soalan 10 : Bagaimanakah cara-cara untuk mengisi Borang 14A (Borang Pindahmilik)?

Jawapan : Setiap urusniaga dikehendaki menggunakan borang yang telah ditetapkan, disamping cara-cara pengisian tertentu. Setiap pengisian borang, peruntukan-peruntukan yang terdapat di bawah Seksyen 43 dan Jadual KTN hendaklah dipatuhi. Suratcara yang telah siap diisi hendaklah ditandatangani oleh pemilik tanah atau orang berkaitan itu sendiri bagi kes-kes yang melibatkan syarikat dan perbadanan, suratcara hendaklah ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa di bawah perlembagaan atau undang-undang perbadanan dan syarikat yang berkaitan untuk berbuat demikian.

Semua suratcara yang dilaksanakan oleh orang perseorangan hendaklah diakusaksikan (attested) oleh pegawai-pegawai yang tercatit di dalam Jadual Ke 5, KTN dan bagi kes syarikat dan perbadanan, sebagaimana yang diperuntukan di dalam undang-undang masing-masing.

Semua suratcara yang telah disempurnakan hendaklah distemkan secukupnya mengikut Akta Setem 1949 dan diserahkan ke Pejabat Tanah yang berkenaan untuk didaftarkan.

Selain daripada itu, dokumen-dokumen iringan perlu disertakan dan bayaran-bayaran yang tertentu perlu dijelaskan.

 

Soalan 11 : Apakah yang dimaksudkan dengan Kaveat Persendirian dan bagaimana cara-cara untuk mengisi Borang Kaveat Persendirian (Borang 19B)?

Jawapan : Maksud Kaveat ialah larangan terhadap urusniaga  (Retraint On Dealing) dan ia dimasukkan untuk menjaga kepentingan orang yang ada kepentingan terhadap tanah atau kepentingan itu.

Kaveat merupakan satu alat pengurusan yang mudah dan murah yang disediakan oleh Kanun Tanah Negara (KTN) untuk melindungi kepentingan tertentu.

Permohonan Kaveat persendirian hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang 19B dan diisi lengkap dan diakusaksi dan menyatakan ciri-ciri tuntukan samada kaveat yang hendak dimasukkan itu mengikut tanah atau kepentingan Seksyen 323 (2). Bayaran sebagaimana yang ditetapkan dan surat Akuan Sumpah hendaklah disertakan bersama.

 

Soalan 12 : Apakah yang perlu dilakukan apabila hakmilik hilang?

Jawapan : Pihak yang  berkepentingan perlulah:

memastikan hakmilik (PTG/ Pejabat Tanah) yang betul;

memastikan pemilik berdaftar  bagi hakmilik;

jika pemilik berdaftar telah meninggal dunia waris boleh membuat permohonan dengan mengemukakan : Surat kuasa mentadbir (letter of Administration), geran Probat atau Perintah pembahagian harta pusaka (Borang E);

membuat surat akuan bersumpah;

menyediakan salinan sah kad pengenalan pemohon (individu) dan carian maklumat syarikat/perbadanan (syarikat/perbadanan);

menyediakan bayaran mengikut kadar yang telah ditetapkan dalam Kaedah Tanah Pahang sebanyak RM100.00 bagi satu ahkmilik kekal (PN, GRN) dan RM90.00 bagi hakmilik sementara (HSD).

 

  Gadaian Untuk Menjamin Pembayaran Wang Pokok
  Kaveat Pendaftran
  Melepas Gadaian S.278 KTN
  Pajakan Kecil Tanah
  Pemberian ISMEN
  Pemotongan Kaveat Oleh Pendaftar
  Penarikan Balik Kaveat Persendirian
  Pendaftaran Surat Kuasa Wakil
  Pendaftaran Wakil-Wakil Diri
  Pengeluaran Pendua Hakmilik
  Penyerahan Balik Pajakan
  Perakuan Jual Oleh Mahkamah
  Peraturan Kaedah Pengisian Borang
  Perintah Mahkamah
  Pertukaran Alamat
  Pertukaran Nama
  Pindahmilik Tanah
  Pusaka Kecil