Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Piagam Pelanggan Jumlah Pencapaian (%)
  Bulan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogs Sep Okt Nov Dis
Strata
Menyemak permohonan pecah bahagi bangunan yang diterima dalam tempoh 3 hari bekerja 100   100 100  100  100               
Membuat endorsan permohonan pecah bahagi bangunan dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang telah disahkan lengkap. 100   100  100   100  100               
Membuat endorsan permohonan pecah bahagi bangunan dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang telah disahkan lengkap  100   100  100    100 100               
Mengeluarkan surat semakan padang dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh pengendorsan permohonan. 100   100   100   100  100               
Menyediakan Kertas Perakuan PTG dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh terima perakuan teratur daripada JUPEM  100  100   100    100 100               
Mengeluarkan notis pemberitahuan kepada pemohon untuk menjelaskan bayaran kelulusan serta bayaran pengeluaran hak milik dalam tempoh 1 hari bekerja selepas mendapat perakuan PTG.  100   100  100    100 100               
Memaklumkan kepada Pengarah Ukur Negeri supaya menyediakan Pelan Akui Bangunan (PAB) dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh salinan resit diterima. 100 100    100  100  100               
Membuat endorsan nama Perbadanan Pengurusan dalam hakmilik induk dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh penerimaan Pelan Akui Bangunan (PAB) daripada JUPEM. 100   100   100   100  100               
Membuat kemasukan data dan mendaftar suratan hakmilik dalam tempoh 33 hari bekerja selepas menerima Pelan Akui Bangunan (PAB) daripada Pengarah Ukur.  100   100   100  100  100               
Memproses pengeluaran Sijil Perbadanan Pengurusan dalam tempoh 7 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap. 100   100  100 100  100               
Kuatkuasa
Memberi maklumbalas terhadap aduan awam yang lengkap atau agensi berkaitan mengenai bidang tugas penguatkuasaan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja  100 100   100    100 100               
Mengadakan rondaan percegahan terhadap kesalahan-kesalahan di bawah KTN 1965 dan Enakmen Mineral 2001 sekurang-kurangnya 5 kali sebulan 100    100  100   100   100              
Menyediakan kertas siasatan dalam tempoh dua (2) bulan 100   100    100   100  100              
Menyediakan kertas ringkas kepada MMK dalam tempoh 14 hari 100   100    100  100   100              
Membantu tindakan penguatkuasaan daerah sekurang-kurangnya satu (1) bulan sekali atas permohonan dari daerah 100   100   100   100  100               
Pendaftaran
Mendaftar suratcara urusniaga termasuk isihan dalam masa 1 hari 100   100   100    100 100               
Mendaftar suratcara bukan urusniaga termasuk isihan dalam masa 7 hari  100   100  100    100  100              
Mendaftar hakmilik individu/perseorangan dalam masa 7 hari  100  100   100   100  100               
Mendaftar hakmilik berkelompok dalam masa 14hari  100  100   100   100  100               
Mendaftar geran hakmilik hilang dalam tempoh 3 bulan  100  100   100   100   100              
Mengeluarkan sijil carian rasmi bagi i) Individu dalam tempoh 1 hari  100  100   100   100   100              
ii) Berkelompok dalam tempoh 7 hari  100   100  100    100  100              
Membuat pembetulan S380 dalam tempoh 7hari 100   100   100   100   100              
Memproses Permohonan Kebenaran Pindahmilik/ Mencagar/ Memajak yang lengkap bagi Sekatan Pengarah Tanah dan Galian Pahang dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima di PTG sehingga surat keputusan dikeluarkan  100  100    100  100  100               
Memproses Permohonan Kebenaran Pindahmilik/ Mencagar/ Memajak yang lengkap bagi Sekatan Kepentingan YAB Menteri Besar/ Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima di PTG sehingga fail diangkat ke Pejabat Menteri Besar 100    100  100   100   100              
Mengeluarkan surat keputusan Kebenaran Pindahmilik/ Mencagar/ Memajak Sekatan Kepentingan YAB Menteri Besar/ Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja kepada pemohon dari tarikh fail diterima di PTG  100  100    100   100  100              
Mineral
Memproses permohonan teneman mineral dalam tempoh 12 bulan dari tarikh pendaftaran permohonan sehingga diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri 100    100   100  100  100               
Mendaftar dan mengeluarkan lesen mineral dalam tempoh (7) hari bekerja selepas bayaran kelulusan dijelaskan 100   100    100   100  100              
Mengemaskini kutipan hasil mineral meliputi:- i) Bayaran Royalti Pajakan Melombong dan Lesen Melombong Tuan Punya 100   100    100  100   100              
ii) Lain-lain Bayaran Berkaitan Mineral termasuk yang dikutip melalui MOL yang dikeluarkan oleh JMG.  100   100  100   100  100               
Hasil
Memproses pembayaran dan kemaskini maklumat pembayaran cukai tanah: i) Di kaunter hasil PTG dalam tempoh 1 hari; 100   100   100    100  100              
ii) Melalui FPX dan CIMB Clicks dalam tempoh 3 hari bekerja; dan 100    100  100   100   100              
iii) Melalui pos dalam tempoh 3 hari bekerja. 100    100  100    100 100               
Memproses lain-lain bayaran dalam tempoh 1 hari bekerja. 100   100    100   100 100               
Memproses permohonan rayuan pengurangan denda dalam tempoh 2 minggu sebelum diangkat kepada Jawatankuasa Pengurangan Premium dan Cukai Tanah 100   100    100   100 100               
Memastikan proses penghantaran kutipan wang ke bank dilaksanakan dalam tempoh 2 hari bekerja. 100   100   100   100   100              
Pelupusan
Memastikan setiap Pembantu Tadbir menyemak sekurang-kurangnya 20 permohonan tanah daripada individu (4 hektar ke bawah) dalam tempoh satu hari untuk diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri. 100    100  100    100 100               
Memproses permohonan pemberimilikan tanah daripada Agensi Kerajaan yang lengkap dalam tempoh 60 hari bekerja sehingga diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri. 100   100   100    100 100               
Memproses permohonan pemberimilikan tanah daripada Agensi Swasta yang lengkap dalam tempoh 60 hari bekerja sehingga diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri. 100    100   100  100   100              
Memproses permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) yang lengkap dalam tempoh 30 hari bekerja sehingga mendapat keputusan PTG  100   100  100    100  100              
Memproses permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) yang lengkap dalam tempoh 60 hari bekerja sehingga mendapat keputusan Pihak Berkuasa Negeri. 100   100    100   100  100              
Memproses permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) Bercantum Permit yang lengkap dalam tempoh 30 hari bekerja sehingga mendapat keputusan PTG  100   100  100   100  100               
Memproses permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) Bercantum Permit yang lengkap dalam tempoh 60 hari bekerja sehingga mendapat keputusan Pihak Berkuasa Negeri.  100   100   100  100  100               
Memproses permohonan Perizaban Tanah Kerajaan yang lengkap dalam tempoh 90 hari bekerja sehingga diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri 100    100   100  100   100              
Pembangunan
Memproses Permohonan Tukar Syarat yang lengkap di bawah Seksyen 124 & 124(1)(c) KTN dalam tempoh 3 bulan sehingga diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri 100   100   100   100  100              
Memproses Permohonan Tukar Syarat yang lengkap di bawah Seksyen 124A KTN (melalui Jawatankuasa Pusat Setempat – OSC) dalam tempoh 30 hari (hari bekerja) sehingga diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri 100   100   100    100  100              
Memproses Permohonan Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula Tanah yang lengkap di bawah Seksyen 204D KTN (melalui Jawatankuasa Pusat Setempat – OSC) dalam tempoh 30 hari (hari bekerja) sehingga diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri. (Bagi permohonan yang dihantar ke Unit Pendaftaran untuk endosmen, tempoh tarikh diambilkira pada tarikh fail diterima daripada Unit Pendaftaran) 100   100   100   100   100              
Memproses Permohonan Pengambilan Balik Tanah sehingga diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri: (i) Sek 3(1)(a) dalam tempoh 2 minggu 100  100   100   100  100               
(ii) Sek 3(1)(b)/(c) dalam tempoh 3 bulan 100   100   100   100   100              
Khidmat Pengurusan
Memastikan jabatan mengadakan kursus sekurang-kurangnya 7 kali dalam setahun  100  100   100   100   100              
Memproses pengesahan dalam perkhidmatan anggota dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima dokumen lengkap 100    100  100   100  100               
Memproses Perlanjutan Tempoh Percubaan anggota dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima dokumen lengkap 100   100   100   100   100              
Memproses Pemberian Taraf Berpencen anggota dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima dokumen lengkap  100  100    100  100  100               
Memastikan Buku Rekod Perkhidmatan dikemaskini dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen diterima  100   100   100  100  100               
Menyediakan maklumat bagi proses kelulusan Gantian Cuti Rehat (GCR) dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima 100   100   100   100  100               
Memastikan semua anggota PTG membuat pengisytiharan harta mereka sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh masa lima (5) tahun sebagaimana arahan di Perenggan 5, Pekeliling Perkhidmatan Bil.3 Tahun 2002 100   100    100   100 100               
Memastikan semua bil dan tuntutan yang lengkap diproses bayaran dalam tempoh 14 hari dari tarikh ianya diterima dengan lengkap dan sempurna 100    100  100   100  100               
Memastikan peruntukan kewangan jabatan dibelanjakan tidak kurang dari 90% daripada peruntukan yang diterima  100  100   100   100   100              
Memastikan penggunaan kenderaan jabatan diuruskan dengan teratur dan kenderaan diselenggarakan mengikut jadual yang ditetapkan 100   100   100    100 100               
Korporat, Kualiti dn Audit Pengurusan
Memastikan aduan pelanggan diberi maklumbalas atau dijawab dalam tempoh 10 hari bekerja.  100   100  100   100  100               

Sistem Pengurusan Aduan Awam, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pahang atau dikenali sebagai SISPAA dibangunkan bagi menyediakan platform saluran maklum balas bagi menyalurkan aduan, mengemukakan cadangan dan pertanyan serta menyampaikan penghargaan di antara orang awam dan Kementerian/agensi.

Orang awam boleh menikmati kemudahan dengan membuat capaian ke atas SISPAA pada bila-bila masa dan di mana jua dengan sokongan capaian jalur lebar. SISPAA juga menyediakan antara muka mesra penguna dan bersifat interaktif di semua tahap pengguna SISPAA.

SISPAA memiliki keistimewaan di mana orang awam boleh melindungi maklumat peribadi, memuatnaik saiz dokumen sokongan dan gambar lebih besar dan pelbagai lagi.

Sila layari:

Nama Jawatan Telefon Emel
@pahang.gov.my
PENGARAH
YH. Dato' Indera Nazri Bin Abu Bakar Pengarah 09-5712655  ptg / nazri.ab
Rosmiza Binti Abdullah Setiausaha Pejabat 09-5712655  miejay.abdullah
TIMBALAN PENGARAH (PEMBANGUNAN)
Azora @ Ahmad Bin Shamsudin Timbalan Pengarah 09-5712702  azora
Nurul Husna Binti Ibrahim Setiausaha Pejabat 09-5712635  
TIMBALAN PENGARAH (PENDAFTARAN)
Tuan Haji Ahmad Rizal Bin Ali @ Jaafar Timbalan Pengarah 09-5712701  rizal
  Setiausaha Pejabat 09-5712608  
PEJABAT PENGARAH
Halimah-Tus-Saadiah Binti Mohd Halim Ketua Penolong Pengarah (Pejabat Pengarah) 09-5712667  halimah
UNIT KHIDMAT PENGURUSAN 
Ame Binti Abdullah Ketua Penolong Pengarah (Pengurusan) 09-5712752  ame
Siti Khatijah Binti Kadimon Penolong Pegawai Tadbir 09-5712665  siti.khatijah
Baidatulakma Binti Noh Penolong Pegawai Tadbir 09-5712658  baidatulakma
Arman Faizul Bin Mansor Pen. Akauntan (KUP) 09-5712659  arman
Wan Norhazawin Binti Wan Osman Ketua Pembantu Tadbir 09-5712660  wnorhazawin
Muhasliza Binti Musa Pembantu Tadbir (Kew) 09-5712685  muhasliza
Azura binti Mustafa Pembantu Tadbir (Kew) 09-5712663  
Noorazmi Binti Mohamed Pembantu Tadbir (Kew) 09-5712685  noorazmi.mohamed
Latipah Binti Md Nor Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712692  latipah.mnor
Rosaidawaty Binti Abas Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712693  rose
Azrrul Bin Abdul Malik Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712686  azrrul.malik
Rafidah Binti Abdul Malik Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712687  rafidah.malik
Diana Binti Othman Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712693  
Suryani Binti Shahari Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712690  
Sufaezah Binti Mohd. Zain Pembantu Tadbir (P/O) 09-5711803  
Maszita Binti Abdul Aziz Pegawai Khidmat Pelanggan 09-5712600  maszita
Wan Mohd Saiful Adli Bin Wan Mahmud Pemandu Kenderaan 09-5712675  
Mohd Nor Bin Rosli Pemandu Kenderaan 09-5712730  
-Kosong- Pemandu Kenderaan 09-5712600  
Zamli Bin Ramli Pemandu Kenderaan 09-5712600  
Mohd Asari Bin Jamaluddin Pembantu Operasi 09-5712600  mohd.asari
Sheikh Husain Bin Sheikh Salleh Pembantu Awam 09-5712600  sheikh.husin
Mohd Nurfirdaus Bin Rahmad Pembantu Awam 09-5712600  nurfirdaus
Rizam Bin Razali Pembantu Awam 09-5712600  
TEKNOLOGI MAKLUMAT
Aimi Mardhiah Binti Makhtar Pegawai Teknologi Maklumat 09-5712628  aimi.mardhiah
Ahmad Bazle Bin Asif Ketua Pen. Pegawai Teknologi Maklumat 09-5712645  bazle
Nur Amirah Binti Ismail Pen Peg Tek Maklumat (1) 09-5712631  nuramirah
Wan Maizatul Hamizah Binti Wan Osman Pen Peg Tek Maklumat (2) 09-5712630  wmaizatul
Rohana Binti Osman Pen Peg Tek Maklumat (KUP) 09-5712743  hana
Khairul Hafeez Bin Ibrahim Pen Peg Tek Maklumat (KUP) 09-5712632  hafeez
Syed Hanafi Bin Syed Mohd Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712739  syedhanafi
-Kosong- Pembantu Operasi 09-5712726  
UNIT PEMBANGUNAN
Jamaran Bin Monduhajah Penolong Pengarah 09-5712746  jamaran
Ghazali Bin Abu Bakar Penolong Pegawai Tanah (K) 09-5712643  
Noryati Binti Jumaat Ketua Pembantu Tadbir 09-5712746  noryati
Rashidah Binti Mohd Nasir Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712746  shida
Siti Sarah Binti Zainal Abidin Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712750  siti.sarah
Nazirah Binti Abdul Manan Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712755  
Nor Azlina Binti Sallehudin Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712748  nor.azlina
Wan Nasrul Muhaimin Bin Wan Osman Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712755  wan.nasrul
Kamaruddin Bin Sarwan Pembantu Operasi 09-5712754  
UNIT PELUPUSAN
Shanti Akmardini Binti Shaharani Ketua Penolong Pengarah (Pelupusan) 09-5712600  shanti.akmardini
Shamsul Arifie Bin Shamsul Baharin Penolong Pengarah 09-5712637  shamsul.arifie
  Penolong Pegawai Tanah (K)    
Anuar Bin Osman Penolong Pegawai Tanah  09-5712751  anuar.osman
Nurul Zafirah Binti Ahmad Zaki Ketua Pembantu Tadbir 09-5712639  nrl_zafirah
Norelliana Binti Amran Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712744  norelliana
Sarifah Raudah Binti Syed Ahmad Pembantu Tadbir (P/O) 09-5711811  
Surainai Binti Ab. Rafar Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712774  surainai
Jasmadi Bin Abd Majid Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712273  jasmadi
Shafikah Bt Mohammad Sharum Pembantu Tadbir (P/O) 09-5711810  shafikah
Yusmaeza Binti Yusop Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712774  
Rosenelawaty Binti Jewaseh Pembantu Tadbir (P/O) 09-5711226  
Azlida Binti Ab. Aziz Pembantu Tadbir (P/O) 09-5711226  azlida.aziz
Mohd Izham Fahmi Bin Ab Aziz Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712273  
Nor Azliz Binti Mustapa Pembantu Tadbir (P/O)    
Mohd Faid Bin Abdullah Pembantu Tadbir (P/O)    
Khairul Azmi Bin Ahmad Pembantu Operasi 09-5712660  kh.azmi
Mohammad Faizal Bin Nordin Pembantu Awam 09-5712758  mohammad.faizal
HASIL
Muhammad Helmi Bin Derus Penolong Pengarah 09-5712622  m.helmi
Haji Umar Bin Simam Penolong Akauntan (Kanan) 09-5712644  umar
Norazdayanti Binti Ishak Penolong Akauntan (KUP) 09-5712626  norazdayanti
Azlan bin Rahamad Pembantu Tadbir (Kew) 09-5712623  azlan.rahamad 
Ahmad Faisal Bin Abu Talib Pembantu Tadbir (Kew) 09-5712623  ahmad.faisal
Syifaa Syahirah Binti Md Jaafar Pembantu Tadbir (Kew) 09-5712626  syifaa.syahirah
Nor Asmira Binti Abdul Rahman Pembantu Tadbir (Kew) 09-5712626  nor.asmira
Hairiazral Bin Mohamad Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712646  
Abdel Zafar Bin Abdullah Pekerja Awam 09-5712740  abdel.zafar
UNIT PENGUATKUASAAN & TEKNIKAL
Mohd Khairul Fazli Bin Ariffin Penolong Pengarah 09-5712647  
Ahmad Bin Bakar Penolong Pegawai Tanah (K) 09-5712651  ahmadbakar
Khairul Anuar Bin Abu Salleh Penolong Pegawai Tanah (K) 09-5711211  khairulanuar.s
Ahmad Zahairi Bin Alias Penolong Pegawai Tanah (K) 09-5711212  ahmad.zahairi
Hayana Binti Hasan Penolong Pegawai Tadbir 09-5712648  hayana
Fadly Bin Ab. Malek Penolong Pegawai Tanah 09-5712790  fadly
Rafie Bin Razelin Penolong Pegawai Tanah 09-5712790  rafie
Muhammad Firdaus Bin Idrus Penolong Pegawai Tanah 09-5712653  
Mohd Jeffrizan Binti Jaafa Penolong Pegawai Tanah 09-5712653  jeffrizan
Ahmad Amirul Bin Kamaluddin Penolong Pegawai Tanah 09-5712653  
Muhamad Faisal Bin Mohd Zaini Penolong Pegawai Tanah 09-5712653  mfaisal
Aminordin Bin Mohamad Penolong Pegawai Tanah 09-5712653  aminordin
Amarudin Bin Mat Penolong Pegawai Tanah 09-5712653  
Mohd Zaharif Bin Mohamad Penolong Oegawai Tanah 09-5712653  mohamad.zaharif
Wan Harissudin Bin Wan Mohd Hamzan Penolong Pegawai Tanah 09-5712653  
Muhammad Anas Bin Mashudi Penolong Pegawai Tanah 09-5712653  
Ahmad Farid Bin Mohamad Penolong Pegawai Tanah 09-5712653  farid
Hanis Zaris Bin Mohd Nazeri Penolong Pegawai Tanah 09-5712653  
Zairul Nizam Bin Zaidi Penolong Pegawai Tanah 09-5712790  
Zuelyanida Binti Abdul Latif Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712652  
Mohamed Fariz Bin Mohamed Razi Pembantu Operasi 09-5712653  mohamed.fariz
Nurul Aqilah Wahida Binti Mohd Zakin Pembantu Awam 09-5712790  
Kamaruzzaman Bin Muda Pembantu Awam 09-5712653  kamaruzzaman
Mohd Yusri Bin Othman @ Rahman Pembantu Awam 09-5712653  md.yusri
Abdullah Bin Mohd Lazim Pembantu Awam 09-5712653  
Mohd Adenan Bin Abdul Latif Pembanti Awam 09-5712653  
Mohd Mahuzzi Bin Alias Pembantu Awam 09-5712653  mohd.mahuzzi
Ahmad Masri Bin Manaf Pembantu Awam 09-5712653  ahmad.masri
Hamirudin Bin Mohamad Pembantu Awam 09-5712653  hamiruddin
Mohd Roslan Bin Manap Pembantu Awam 09-5712653  
Atan Bin Hussain Pembantu Awam 09-5712653  
Abu Bakar Bin Sidek Pembantu Awam 09-5712653  
Zulkifli Bin Mashood Pembantu Awam 09-5712653  
Zainal Abidin Bin Jusoh Pembantu Awam 09-5712653  
Zainal Abidin Bin Abu Talib Pembantu Awam 09-5712653  
Azmi Bin Awang Kechik Pemandu Kenderaan 09-5712653  
Haizal Bin Hussain Pemandu Kenderaan 09-5712653  
UNIT PENDAFTARAN
 -Kosong- Penolong Pengarah 09-5712617  
Bibi Sabrina Binti Yahaya Penolong Pengarah 09-5712609  bibi.sabrina
Noor Baizura Binti Suhaimi Penolong Pegawai Tadbir    noor.baizura
Fatimah Binti Hamzah Penolong Pegawai Tadbir    fatimah.hamzah
Amir Shariffudin Bin Hashim  Ketua Pembantu Tadbir (P/O)  09-5712611  amir.shariffudin
Rafizah Binti Mustafar Kamal Ketua Pembantu Tadbir 09-5712611  
Rohana Binti Ishak Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712712  
Noor Fadliyati Binti Abu Jamal Pembantu Tadbir (P/O) 09-5711806  
Siti Najaha Binti Ismail Pembantu Tadbir (P/O) 09-5711117  
Nur Fazila BInti Noor Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712783  
Junainah Binti Jusoh Pembantu Am Pejabat 09-5712782  junainah
Rafida Binti Ramli Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712712  rafida.ramli
Hazlin Bashirina Binti Bashirudin Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712721  hazlin
Zuraini Binti Jalaudin Pembantu Tadbir (P/O) 09-5711970  zuraini
Nur Khairiah Binti Abdul Karim Pembantu Tadbir (P/O) 09-5711117  
Noorafzan Binti Mohamad Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712718  noorafzan
Norhaida Binti Anuar Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712721  norhaida.anuar
Shadina Aishah Binti Anuar Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712783  
Rujilamanja Binti Ab Kadir Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712782  
Tg. Intan Suzila Binti Tg Hussain Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712783  
Shafiqah Nur Ain Binti Mohd Fauzi Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712612  shafiqahnurain
Shadina Aishah Binti Anwar Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712783  shadina.aishah
Norliza Binti Mat Lazim Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712612  
Shaiful Nizam Bin Jamal Pembantu Tadbir (P/O) 09-571942  
Syarifah Hakimah Binti Syed Affendy Pembantu Tadbir (P/O) 09-571942  
Muhammad Hafizuan Bin Mohd Jamal Pembantu Tadbir (P/O) 09-571942  
Rino Khalif Bin Othman Pembantu Operasi    rinokhalif
Azman Bin Jamaludin Penghantar Notis    
Khairul Hazwan Bin Kamarudzaman Pembantu Awam 09-5712781  
Norlida binti Othman Pembantu Awam 09-5712780  
Mohd Azrel Nizam Bin Mokhtar Pembantu Awam 09-5712780  
Zazuan Bin Zaidan Pembantu Awam 09-5712780  
UNIT MINERAL
Muhamad Ikram Bin Jalil Penolong Pengarah 09-5712624  muhamadikram
Shaharani Bin Abdul Ghani Ketua Pen Peg Tanah 09-5712629  shaharani
Izhar Bin Noh Ketua Pen Peg Tanah 09-5712890  izhar
Nor Maizatun Amla Binti Paharal Radzi Penolong Pegawai Tadbir 09-5712621  maizatun
Shariffudin Amir Bin Mohamad Penolong Pegawai Tanah 09-5712653  shariffudin.amir
Mohd Faissal Bin Mazlan Penolong Pegawai Tanah 09-5712727  mohd.faissal
Mohd Nazim Bin Che Mahmood Penolong Pegawai Tanah 09-5712727  mohd.nazim
Mohd Ridwan Bin Abdul Razak Penolong Pegawai Tanah 09-5711044  mohd.ridwan
Mohd Khairul Hakimi Bin Ramli Penolong Pegawai Tanah 09-5712741  mk.hakimi
Mohd Jalaluddin Bin Mohd Alias Penolong Pegawai Tanah 09-5712727  
Syed Mohd Izzaldin Bin Syed Saifuddin Penolong Pegawai Tanah 09-5712727  
Intan Rahayu Binti Mohd Zin Ketua Pembantu Tadbir 09-5712621  intan.rahayu
Noor Zaini Binti Abdul Latef Pembantu Tadbir (P/O) 09-5711802  noor.zaini
Muhamad Khadri Bin Husin Pembantu Tadbir (P/O) 09-5711802  
Mohd Fauzi Bin Mohd Shah Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712732  
Amirol Faizal Bin Nadzri Pembantu Tadbir (P/O) 09-5711803  amirol.faizal
Roslina Binti Wan Nawang Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712732  roslina.wn
Noraswani Binti Alias Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712732  
Mohd Nor Azali Bin Awang Ngah Pelukis Pelan 09-5712730  
Wan Sharul Bariah Binti Wan Ibrahim Pelukis Pelan 09-5712730  
Norlida Binti Che Appri@Sabri Pelukis Pelan 09-5712730  
Mohd Shahrizal Bin Mohamed Salleh Pembantu Operasi 09-5712734  mohd.shahrizal
Jusmarizam Bin Jusoh Pembantu Awam 09-5712600  jusmarizam
Zuhana Binti Zahari Pembantu Awam 09-5712734  zuhana.zahari
Mohammad Rani Bin Mustaffa Pembantu Awam 09-5712600  
Zaharimi Bin Hassan Pembantu Awam 09-5712600   
Mohd Jusaini Bin Muhamad Jusoh Pemandu Kenderaan 09-5712600  
UNIT INTEGRITI
Norazarina Binti Ramli Penolong Pengarah 09-5712624  norazarina
Nur Nazrein Binti Nasim Ahmad Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712625  nur.nazrein
UNIT STRATA
Syed Umar Khalil Bin Syed Khalid Penolong Pengarah    syedumar
Azman Bin Othman Penolong Pegawai Tanah 06-5712669  azman.othman
Mohd Nasran Bin Abdul Halim Penolong Pegawai Tanah 09-5712767  mnasran
Mohd Nizam Bin Din Penolong Pegawai Tanah 09-5712790  m.nizam
Siti Nurhana Binti Abd.Rahman Penolong Pegawai Tadbir 09-5712679  nurhana
Noormera Binti Kamaluddin Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712770  noormeera
Zaliah Binti Mohd Sharif Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712770  
Halina Binti Abdullah Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712770  halina
Rosmawati Binti Muhamad Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712770  rosmawati
Fuziliani Binti Khairzaman Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712770  fuziliani
Fauzi Bin Mohd Nor Pembantu Operasi 09-5712770  
UNIT KORPORAT, KUALITI DAN AUDIT PENGURUSAN
Zulkifli Bin Ali Penolong Pegawai Tanah 09-5711266  
Nor Azira Binti Salleh Penolong Pegawai Tadbir (K) 09-5712671  nor.azira
Ayuna Binti Nor Badrun Ketua Pembantu Tadbit (P/O) 09-5712679  ayuna
Hassan Basri Bin Muda Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712663  hassan.basri
- Kosong - Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712663  
Norli Azlin Binti Zanudin Pembantu Tadbir (P/O) 09-5712600  norli.azlin
Sahfiuddin Bin Bakar Pembantu Awam 09-5712600  
UNIT PERUNDANGAN
Anisah Binti Pisol Pegawai Undang-Undang 09-5712657  anisah.pisol
Noraina Binti Jamaludin @ Mahmud Pembantu Tadbir (P/O) 09-5711284  noraina.j