Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Hits: 1564
Piagam Pelanggan Jumlah Pencapaian (%)
  Bulan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogs Sep Okt Nov Dis
Strata
Menyemak permohonan pecah bahagi bangunan yang diterima dalam tempoh 3 hari bekerja                        
Membuat endorsan permohonan pecah bahagi bangunan dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang telah disahkan lengkap.                        
Membuat endorsan permohonan pecah bahagi bangunan dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang telah disahkan lengkap                        
Mengeluarkan surat semakan padang dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh pengendorsan permohonan.                        
Menyediakan Kertas Perakuan PTG dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh terima perakuan teratur daripada JUPEM                        
Mengeluarkan notis pemberitahuan kepada pemohon untuk menjelaskan bayaran kelulusan serta bayaran pengeluaran hak milik dalam tempoh 1 hari bekerja selepas mendapat perakuan PTG.                        
Memaklumkan kepada Pengarah Ukur Negeri supaya menyediakan Pelan Akui Bangunan (PAB) dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh salinan resit diterima.                        
Membuat endorsan nama Perbadanan Pengurusan dalam hakmilik induk dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh penerimaan Pelan Akui Bangunan (PAB) daripada JUPEM.                        
Membuat kemasukan data dan mendaftar suratan hakmilik dalam tempoh 33 hari bekerja selepas menerima Pelan Akui Bangunan (PAB) daripada Pengarah Ukur.                        
Memproses pengeluaran Sijil Perbadanan Pengurusan dalam tempoh 7 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap.                        
Kuatkuasa
Memberi maklumbalas terhadap aduan awam yang lengkap atau agensi berkaitan mengenai bidang tugas penguatkuasaan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja                        
Mengadakan rondaan percegahan terhadap kesalahan-kesalahan di bawah KTN 1965 dan Enakmen Mineral 2001 sekurang-kurangnya 5 kali sebulan                        
Menyediakan kertas siasatan dalam tempoh dua (2) bulan                        
Menyediakan kertas ringkas kepada MMK dalam tempoh 14 hari                        
Membantu tindakan penguatkuasaan daerah sekurang-kurangnya satu (1) bulan sekali atas permohonan dari daerah                        
Pendaftaran
Mendaftar suratcara urusniaga termasuk isihan dalam masa 1 hari                        
Mendaftar suratcara bukan urusniaga termasuk isihan dalam masa 7 hari                        
Mendaftar hakmilik individu/perseorangan dalam masa 7 hari                        
Mendaftar hakmilik berkelompok dalam masa 14hari                        
Mendaftar geran hakmilik hilang dalam tempoh 3 bulan                        
Mengeluarkan sijil carian rasmi bagi i) Individu dalam tempoh 1 hari                        
ii) Berkelompok dalam tempoh 7 hari                        
Membuat pembetulan S380 dalam tempoh 7hari                        
Memproses Permohonan Kebenaran Pindahmilik/ Mencagar/ Memajak yang lengkap bagi Sekatan Pengarah Tanah dan Galian Pahang dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima di PTG sehingga surat keputusan dikeluarkan                        
Memproses Permohonan Kebenaran Pindahmilik/ Mencagar/ Memajak yang lengkap bagi Sekatan Kepentingan YAB Menteri Besar/ Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima di PTG sehingga fail diangkat ke Pejabat Menteri Besar                        
Mengeluarkan surat keputusan Kebenaran Pindahmilik/ Mencagar/ Memajak Sekatan Kepentingan YAB Menteri Besar/ Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja kepada pemohon dari tarikh fail diterima di PTG                        
Mineral
Memproses permohonan teneman mineral dalam tempoh 12 bulan dari tarikh pendaftaran permohonan sehingga diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri                        
Mendaftar dan mengeluarkan lesen mineral dalam tempoh (7) hari bekerja selepas bayaran kelulusan dijelaskan                        
Mengemaskini kutipan hasil mineral meliputi:- i) Bayaran Royalti Pajakan Melombong dan Lesen Melombong Tuan Punya                        
ii) Lain-lain Bayaran Berkaitan Mineral termasuk yang dikutip melalui MOL yang dikeluarkan oleh JMG.                        
Hasil
Memproses pembayaran dan kemaskini maklumat pembayaran cukai tanah: i) Di kaunter hasil PTG dalam tempoh 1 hari;                        
ii) Melalui FPX dan CIMB Clicks dalam tempoh 3 hari bekerja; dan                        
iii) Melalui pos dalam tempoh 3 hari bekerja.                        
Memproses lain-lain bayaran dalam tempoh 1 hari bekerja.                        
Memproses permohonan rayuan pengurangan denda dalam tempoh 2 minggu sebelum diangkat kepada Jawatankuasa Pengurangan Premium dan Cukai Tanah                        
Memastikan proses penghantaran kutipan wang ke bank dilaksanakan dalam tempoh 2 hari bekerja.                        
Pelupusan
Memastikan setiap Pembantu Tadbir menyemak sekurang-kurangnya 20 permohonan tanah daripada individu (4 hektar ke bawah) dalam tempoh satu hari untuk diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri.                        
Memproses permohonan pemberimilikan tanah daripada Agensi Kerajaan yang lengkap dalam tempoh 60 hari bekerja sehingga diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri.                        
Memproses permohonan pemberimilikan tanah daripada Agensi Swasta yang lengkap dalam tempoh 60 hari bekerja sehingga diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri.                        
Memproses permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) yang lengkap dalam tempoh 30 hari bekerja sehingga mendapat keputusan PTG                        
Memproses permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) yang lengkap dalam tempoh 60 hari bekerja sehingga mendapat keputusan Pihak Berkuasa Negeri.                        
Memproses permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) Bercantum Permit yang lengkap dalam tempoh 30 hari bekerja sehingga mendapat keputusan PTG                        
Memproses permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) Bercantum Permit yang lengkap dalam tempoh 60 hari bekerja sehingga mendapat keputusan Pihak Berkuasa Negeri.                        
Memproses permohonan Perizaban Tanah Kerajaan yang lengkap dalam tempoh 90 hari bekerja sehingga diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri                        
Pembangunan
Memproses Permohonan Tukar Syarat yang lengkap di bawah Seksyen 124 & 124(1)(c) KTN dalam tempoh 3 bulan sehingga diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri                        
Memproses Permohonan Tukar Syarat yang lengkap di bawah Seksyen 124A KTN (melalui Jawatankuasa Pusat Setempat – OSC) dalam tempoh 30 hari (hari bekerja) sehingga diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri                        
Memproses Permohonan Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula Tanah yang lengkap di bawah Seksyen 204D KTN (melalui Jawatankuasa Pusat Setempat – OSC) dalam tempoh 30 hari (hari bekerja) sehingga diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri. (Bagi permohonan yang dihantar ke Unit Pendaftaran untuk endosmen, tempoh tarikh diambilkira pada tarikh fail diterima daripada Unit Pendaftaran)                        
Memproses Permohonan Pengambilan Balik Tanah sehingga diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri: (i) Sek 3(1)(a) dalam tempoh 2 minggu                        
(ii) Sek 3(1)(b)/(c) dalam tempoh 3 bulan                        
Khidmat Pengurusan
Memastikan jabatan mengadakan kursus sekurang-kurangnya 7 kali dalam setahun                        
Memproses pengesahan dalam perkhidmatan anggota dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima dokumen lengkap                        
Memproses Perlanjutan Tempoh Percubaan anggota dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima dokumen lengkap                        
Memproses Pemberian Taraf Berpencen anggota dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima dokumen lengkap                        
Memastikan Buku Rekod Perkhidmatan dikemaskini dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen diterima                        
Menyediakan maklumat bagi proses kelulusan Gantian Cuti Rehat (GCR) dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima                        
Memastikan semua anggota PTG membuat pengisytiharan harta mereka sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh masa lima (5) tahun sebagaimana arahan di Perenggan 5, Pekeliling Perkhidmatan Bil.3 Tahun 2002                        
Memastikan semua bil dan tuntutan yang lengkap diproses bayaran dalam tempoh 14 hari dari tarikh ianya diterima dengan lengkap dan sempurna                        
Memastikan peruntukan kewangan jabatan dibelanjakan tidak kurang dari 90% daripada peruntukan yang diterima                        
Memastikan penggunaan kenderaan jabatan diuruskan dengan teratur dan kenderaan diselenggarakan mengikut jadual yang ditetapkan                        
Korporat, Kualiti dn Audit Pengurusan
Memastikan aduan pelanggan diberi maklumbalas atau dijawab dalam tempoh 10 hari bekerja.