Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Hits: 1738

Objektif Utama Pentadbiran Tanah Negeri Pahang :-

  • Memastikan penggubalan dasar – dasar, peraturan dan arahan yang berkaitan dengan perundangan dan pentadbiran tanah, peningkatan kualiti pengurusan, pentadbiran dan penyampaian perkhidmatan jabatan serta pemantapan pengurusan hal-hal integriti adalah menepati kehendak undang-undang, peraturan-peraturan dan dasar-dasar kerajaan.
  • Memenuhi kehendak dan harapan pelanggan dalaman dan luaran di dalam penyampaian perkhidamatan yang efektif dan relevan.
  • Mewujudkan sistem pelupusan tanah bersistematik, menyelaras urusan pembangunan tanah milik supaya dapat dibangunkan dengan lebih sistematik, berperancangan dan meningkatan hasil negeri selaras dengan halatuju pembangunan gunatanah Negeri Pahang Darul Makmur.
  • Mewujudkan kaedah pendaftaran hakmilik tanah yang bersistematik, memproses permohonan pecah bahagi bangunan dan tenemen mineral serta menguatkuasa undang-undang pentadbiran tanah dan mineral di Negeri Pahang.