Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Hits: 899

Soalan 1 : Apakah takrifan pecah bahagian tanah?

Jawapan :

Tanah yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Pendaftar atau Pejabat Tanah oleh dua atau lebih orang sebagai tuan punya bersama dipecah bahagikan supaya terletak hak kepada tiap-tiap daripada mereka, di bawah hakmilik berasingan, satu umpukan tanah berkadar luas yang sehampir mungkin dengan bahagian yang belum dipecahkan keseluruhannya (Seksyen 140(1)(b); atau

bahawa tanah yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Pendaftar atau Pejabat Tanah oleh lebih daripada dua orang sebagai tuan punya bersama dipecah dibahagikan supaya terletakhak:-

 • kepada dua atau lebih orang untuk terus menjadi tuan punya bersama di atas satu hakmilik berasingan;
 • kepada tiap-tiap tuan empunya bersama yang selebihnya, hakmilik berasingan (seksyen 140(1)(b).
 • apabila hakmilik-hakmilik sementara didaftarkan untuk tiap-tiap umpukan, hakmilik yang sedia ada akan terbatal.

 

Soalan 2 : Apakah kawalan ke atas pecah bahagian tanah?

Jawapan :

Tuan punya bersama tanah yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Pendaftar atau Pejabat Tanah boleh memecah bahagikan tanah yang dipegang oleh mereka hanya apabila syarat-syarat  tertentu yang dikenakan oleh KTN dipenuhi. Syarat-syarat ini ialah khususnya untuk memastikan supaya pecah bahagian itu dapat dilakukan dengan teratur dan dapat mengelakkan kemungkinan berbangkit permasalahan berikut dengannya.

 

Soalan 3 : Apakah syarat-syarat kelulusan pecah bahagian yang terlibat?

Jawapan :

 • Persetujuan tuan punya bersama tanah yang hendak dipecah bahagian - seksyen 141(1)(a);
 • Luas kawasan yang diletakhakkan kepad asetap tuan punya bersama / tuan punya yang selebihnya - seksyen 141(1)(b);
 • Sekatan kepentingan - seksyen 136(1)(a), yang terpakai menurut peruntukan seksyen 141(1)(c);
 • Peruntukan keperluan dan mana-mana undang-undang bertulis yang lain - seksyen 136(1)(b), yang terpakai menurut peruntukan 141(1)(c);
 • Kelulusan pihak berkuasa perancang - seksyen 136(1)(c)(i) dan (ii), yang terpakai menurut peruntukan seksyen 141(1)(c);
 • Persetujuan badan/pihak berkuasa tertentu - seksyen 136(c)(iii) yang terpakai menurut peruntukan seksyen 141(1)(c);
 • Butiran bayaran hasil tanah - seksyen 136(1)(c)(i) dan (ii), yang terpakai menurut peruntukan seksyen 141(1)(c);
 • Persetujuan setiap orang/badan yang mempunyai kepentingan tertentu ke atas tanah  - seksyen 136(1)(f), yang terpakai menurut seksyen 141(1)(c);
 • Luas minimum bagi setiap umpukan pecahan pecah bahagian mengikut kegunaan - seksyen 136(1)(f), yang terpakai menurut seksyen  141(1)(c);
 • Bentuk umpukan-umpukan pecah bahagian - seksyen 136(1)(g), yang terpakai menurut peruntukan seksyen 141(1)(c); dan
 • Laluan keluar masuk untuk umpukan-umpukan pecah bahagian - seksyen 136(1)(h) yang terpakai menurut peruntukan seksyen 141(1)(c).

Soalan 4 : Bolehkah tanah yang kurang daripada 1 ekar dengan syarat nyata pertanian dipecah bahagi?

Jawapan :

Boleh, berdasarkan pindaan KTN Seksyen 143(A).

 

Soalan 5 : Di manakah permohonan bagi memecah bahagian boleh dimajukan?

Jawapan :

Semua permohonan boleh dipohon melalui Pejabat Tanah dan Daerah dimana tanah itu terletak.