Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Hits: 437
  12A - Permohonan Untuk Menyerahkan Balik Tanah
  14A - Pindahmilik Tanah, Bahagian atau Pajakan
  14B - Pindahmilik Gadaian
  15A - Pajakan Tanah
  15B - Pajakan Kecil Tanah
  15C - Penyerahan Balik Pajakan
  16A - Gadaian
  16B - Gadaian
  16N - Melepaskan Gadaian
  17A - Pemberian Isemen
  17C - Melepaskan Isemen
  18A - Permohonan Untuk Membatalkan Pajakan
  18C - Perakuan Pembayaran Yang Kena Dibayar Atas Gadaian
  19B - Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Persendirian
  19D - Permohonan untuk Memasukkan Kaveat Pemegang Lien
  19E - Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Amanah
  19G - Notis Menarik Balik Kaveat Persendirian
  19H - Permohonan Untuk Menyingkirkan Kaveat Persendirian
  26A Seksyen 379 - Pemberitahuan Pertukaran Alamat Hakmilik Tanah
  30A - Permohonan Bagi Pendaftaran Perletakhakan Statutori Kepentingan Berdaftar Mengenai Tanah
  30B - Permohonan Bagi Pendaftaran Perletakhakan Statutori Kepentingan Boleh Daftar Mengenai Tanah